22.6.08

BAGAIMANA KAEDAH GURU MENGAJAR


Tdapat pelbagai kaedah untuk menyampaikan sesatu topik pembelajaran. Kita boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai. Setiap kaedah itu mempunyai kekuatan dan kelemahannya dan memerlukan persediaan yang rapi. Beberapa kaedah yang boleh digunakan adalah sereperti berikut:

1. SYARAHAN
Kekuatan:
- menyampaikan fakta secara terus
- menyatakan pengalaman yang memberi dorongan
- menggalakkan berfikir dan berbincang
- sesuai bagi kumpulan yang ramai
Kekangan:
- pandai bersyarah tidak semestinya guru yang bagus
- audien bersikap pasif
- pembelajaran sukar diukur
- komunikasi sehala
Kekangan:
- memerlukan mukadimah yang jelas
- untuk berkesan, memerlukan masa dan batasan isi kandungan
- memerlukan contoh-contoh

2. SYARAHAN BERSERTA PERBINCANGAN
Kekuatan:
- audien boleh bertanya, menjelaskan dan berbincang
Kekangan:
- kekangan masa
- kualiti hanya terbatas kepada soalan dan perbincangan
Kekangan:
-
Soalan perbincangan perlu disediakan lebih awal
3. PERCAMBAHAN FIKIRAN
Kekuatan:
- latihan mendengar menggalakkan pemikiran kreaif dengan idea baru
- menggalakan semua terlibat, semua idea direkod
- semangat kerjasama terbentuk - idea boleh berkembang / bercambah
Kekangan:
- boleh hilang fokus
- perlu dihadkan kepada 5 – 7 minit
- peserta sukar mengubah pemikiran / minda
- jika tidak dikawal, idea akan dikritik
Kekangan:
- fasilitator memilih isu / tajuk
- perlu memberikan idea awal untuk menggalakkan percambahan fikiran

4. PITAVIDEO
Kekuatan:
- cara menarik untuk menyampaikan isi pelajaran - mengekalkan tumpuan pelajar
- tampakprofesional
- meransang perbincangan
Kekangan:
- menimbulkan banyak isu sehingga hilang tumpuan
- perbincangan tidak mendapat penyertaan menyeluruh
Kekangan:
- perlu memasang peralatan
- berkesan jika fasilitator telah menyediakan soalah perbincangan

5. PERBINCANGAN KUMPULAN
Kekuatan:
- mengumpulidea dan pengalaman daripadaahli kumpulan
- berkesan selepas pembentangan, filem atau pengalaman yang perlu dianalisa
- menggalakan semua turut serta secara aktif
Kekangan:
- tidak sesuai jika lebih 20 peserta
- beberapa peserta akan mendominasi
- sebahagiannya tidak terlibat
- memakan masa
- boleh terkeluar daripada tajuk
Persediaan:
- penyedian rapi daripada fasilitator bagi membantu perbincangan
- soalan-soalan perlu disediakan

6. KAJIAN KES:
Kekuatan:
- membentuk kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah
- menggalakkan penelesaian masalah yang kompleks
- menggalakkan pelajar mengguna pemkiran dan menambah kemahiran .
Kekangan:
- kekurangan maklumat boleh memberikan keputusan yang tidak sesuai- merasa tidak sesuai dengan keperluan
Kekangan:
- setiap kes perlu diteliti dan diperjelaskan
- kes yang akan dikaji perlu disediakan

7. MAIN PERANAN
Kekuatan:
- situasi masalah diperkenalkan secara langsung
- memberi peluang kepada peserta menghargai pandangan oang lain
- menggalakkan penerokaan mencari penyelesaian
- memberi peluang untuk menggunakan kemahiran
Kekangan:
- tidak sesuai bagi kumpulan yang ramai
- menimbulkan rasa tidak selesa
Persediaan:
- fasilitator perlu menjelaskan situasi masalah dan peranan
- fasilitator mesti memberikan arahan yang jelas

8. KAJISELIDIK:
Kekuatan:
- membolehkan pelajar melakukan tugas tanpa dipengaruhi oleh orang lain
- dapatan kajian boleh dikongsi dengan pelajar-pelajar lain
Kekangan:
- berguna dalam tempoh masa yang singkat
Kekangan:
-
fasilitator perlu menyediakan nota edaran
KAD INDEKS
Kekuatan:
- peluang menerokaisu yang sukar dan kompleks
Kekangan:
- pelajar tidak melaksanakan tugasan
Kekangan:
-
fasilitator perlu menyediakan soalan
9. LATIHAN PENGUKUHAN NILAI:
Kekuatan:
- peluang untuk meneroka nilai dan kepercayaan
- menggalakkan peserta berbincang tentang nilai dalam suasana yang selesa
Kekangan
- mungkin ada yang tidakjujur
- mungkin terlalu mementingkan diri
Kekangan:
- fasilitator perlu menyediakan latihan dengan teliti
- perlu memberikan arahan dengan terperinci
- fasilitator mesti menyediakan soalan perbincangan

Pernahkah cikgu-cikgu menyampaikan pelajarnan tanpa menggunakan kaedah tertentu?

No comments: