29.6.10

Finland

Di Finland

Tulisan ini hanya memaparakan sistem pendidikan Negara Finland secara umum sahaja sebagai menambah pengetahuan.
Sistem Pendidikan di Finland
Sistem pendidikan Finland adalah sistem pendidikan percuma. Pendidikan  wajib selama sembilan tahun bermula pada usia tujuh tahun. Makanan diberikan secara percuma kepda pelajar-pelajar sekolar rendah dan menengah.   Setelah tamat sekolah rendah, terdapat pilihan sama ada ke sekolah  aliran vokasional atau aliran akademik.

 UMUR PERSEKOLAHAN
 Pra-sekolah  (pilihan) : 6-7 tahun
• Gred 2 :                    7-8 tahun
• Gred 2:                     8-9 tahun
• Gred 3:                     9-10 tahun
• Gred 4:                   10-11 tahun
• Gred 5:                   11-12 tahun
• Gred 6:                   12-13 tahun
• Gred 7 :                  13-14 tahun
• Gred  8:                  14-15 tahun
• Gred 9:                   15-16 tahun
Gred 10  (pilihan):      16-17 tahun
Ijazah Akademik
          Ijazah Vokasional
Umor/Tempoh.
Kedoktoran
          Pekerjaan


           Politeknik

2-3 tahun
           Politeknik

3-4 tahun
Sekolah menengah atas
Sekolah vokasional
18-19


SISTEM PENILAIAN / PEPERIKSAAN
 Pada awal sekolah rendah, pengredan  hanya  terbatas kepada  penilaian verbal dan bukan pengredan secara formal. Permulaan grading  secara numerical akan diputuskan oleh pihak sekolah. Biasannya, kad kemajuan pelajar diberikan  dua kali setahun: pada  hujung musim luruh dan pada  musim bunga.
Jika seorang murid sekolah secara keseluruhannya mendapat gred 4 dama sesuatu matapelajaran pada akhir musim bunga pelajar tersebut perlu perlu membuktikan peningkatan dalam peperiksaan berasingan dalam matapelajaran tersebut pada penghujung musim panas.
Jika murid terus  gagal, mereka mungkin perlu mengulan kembali kelas tersebut. Hal demikian, jarang-jaraang sekali berlaku.  Keputusan supaya murid mengulang pada tahap tertengu dibuat setah diadakan perbincangan antara Gurubesar, guru dan ibu-bapa dan murid berkenaan.  
Grade peperiksaan diberikan pada skala 4-10.  
Murid-murid di Finland  menikmati sejumlah hak sosial, seperti penjagaan kesihatan dan makanan percuma pada waktu persekolahan , meliputi sekitar satu pertiga dari keperluan nutrisi harian mereka.
Selain itu, pelajar berhak menerima bantuan  buku  dan bahan pembelajaran percuma. Bagi yang tinggal berjauhan dan sukar ke sekolah, mereka diberi bantuan perjalanan .
 
PENDIDIKAN LANJUTAN
Pendidikan menengah terdiri daripadaa dua sistem  yang berasingan, ia itu pendidikan untuk persediaan pekerjaan dan pendidikan unuk ke pengajian tinggi.
 Sekolah vokasional mempersiapkan pelajar untuk menceburi bidang pekerjaan dan mengembangkan kompetensi vokasional. Di samping itu,  sekolah menengah atas bertujuan untuk memberikan pelajar di pendidikan menyeluruh, yang mempersiapkan pelajar untuk pendidikan tinggi.
Sistem ini tidaklah rigid: lulusan sekolah vokasional secara rasmi memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi dan lulusan sekolah menengah atas dapat mendaftarkan diri ke dalam program pendidikan vokasional. Hal ini juga memungkinkan pelajar  mengikuti  kedua-dua aliran vokasional dan sekolah menengah atas pada masa yang sama.
Lulusan sekolah vokasional akan menerima sijil sekolah vokasional. Luulusan sekolah menengah atas pula menerima sijil sekolah menengah atas dan sijil  pemeriksaan matrikulasi.
Pelajar-pelajar  dalam program khas pula boleh menerima sijil sekolah vokasional dan pemeriksaan matrikulasi  atau semua ketiga-tia jenis sijil.
Sijil sekolah menengah atas dan vokasional adalah  penting dalam penerimaan masuk ke politeknik dan ujian matrikulasi untuk  penerimaan kemasukan ke universiti.  Namun, terdapat juga   pengecualian dan   program pendidikan tinggi serta syarat-syarat lain untuk ke Universiti.
Pada persekolahan peringkat menengah atas, diadakan peperiksaan matrikulasi peringkat kebangsaan. Peperiksaan ini ialaah peperiksaan yang berprestig tinggi sebagai syarat kemasukan ke universiti yang berprestij tinggi.
 
 PENDIDIKAN TINGGI
Ada dua sektor dalam pendidikan tinggi:  Universiti dan politeknik. Ketika merekrut mahasiswa baru,  kriteria pemilihan siswa  adalah berdasarkan ujian matrikulasai kebangsaan dan ujian kemasukan.
 Fokus pengajian di  universiti  adalah penyelidikan dan teori. Pengajian di  politeknik ditumpuakan kepada kemahiran praktikal dan terlibat terlibat dalam projek-projek pembangunan industri.

27.6.10

PENTAKSIRAN PENGUKURAN PENILAIAN PEPERIKSAAN


PENTAKSIRAN

Pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat.  Apabila keputusan dibuat berdasarkan nilai atau interpretasi maklumat, proses yang berlaku daripada mengumpul maklumat sehingga membuat keputusan dipanggil pentaksiran.

PENGUKURAN
Pengukuran ialah proses mendapatkan maklumat dengan cara mengukur menggunakan instrumen sebelum ukuran itu dapat dinilai atau diinterpretasikan. Proses pengukuran berakhir dengan maklumat berbentuk kuantitatif seperti markah mentah, peratus markah mentah,  peratusan kedudukan seseorang berbanding kedudukan orang lain, agregat dan pangkat atau band.
Ukuran boleh didapati sama ada dengan menggunakan instrumen atau pun tidak. Instrumen atau alat pengukuran pendidikan yang biasa digunakan ialah ujian, soal selidik, kuiz dan senarai semak.
Ukuran  yang diperoleh tanpa penggunaan instrumen tentunya kurang tepat dan kurang boleh dipercayai kerana seringkali berubah-ubah mengikut masa, mengikut orang yang mentaksir dan mengikut keadaan.

PENILAIAN

Penilaian ialah proses mendapatkan maklumat tentang sesuatu diikuti dengan proses memberi nilai atau interpretasi kepada maklumat tersebut. Berbeza dengan  pengukuran, maklumat yang diperoleh daripada penilaian boleh jadi berbentuk kuantitatif atau kualitatif.

Maklumat kualitatif dalam penilaian adalah seperti ”Baik”, ”Cemerlang”, ”Menguasai tahap pencapaian minimum” dan ”Boleh membaca dengan kefahaman yang tinggi”. Maklumat  kualitatif dalam penilaian boleh jadi nilaian atau interpretasi kepada maklumat kuantitatif.

Proses penilaian terhad setakat memberi nilai atau interpretasi tanpa membuat keputusan seperti ”layak memasuki aliran Sains”.

Apabila keputusan dibuat berdasarkan nilai atau interpretasi maklumat, proses yang berlaku daripada mengumpul maklumat sehingga membuat keputusan dipanggil pentaksiran.

Dalam pendidikan, proses mengumpul maklumat, memberi nilai atau interpretasi kepada maklumat dan membuat keputusan boleh berlaku secara formal atau tidak formal.

Proses pentaksiran, pengukuran dan penilaian  boleh berlaku secara timbal balik dan sepadu antara satu sama lain dan sepadu dengan proses pengajaran-pembelajaran.

PEPERIKSAAN
Peperiksaan  merupakan salah satu kaedah, sistem atau mekanisma yang digunakan dalam proses pentaksiran. Sesuatu peperiksaan selalunya mengandungi beberapa siri ujian yang terancang untuk mendapatkan ukuran tentang sejauh mana berkesannya proses pengajaran-pembelajaran.   

Ujian-ujian yang terdapat dalam sesuatu sistem peperiksaan boleh jadi ujian bertulis, ujian amali, ujian lisan, ujian pendengaran dan ujian berkomputer. Dengan ciri yang sedemikian, peperiksaan selalunya hanya sesuai diguna untuk mentaksir domain kognitif atau kebolehan mental seseorang.

Domain yang lain iaitu afektif dan psikomotor kurang sesuai ditaksir menggunakan kaedah peperiksaan.

Dengan demikian,, peperiksaan selalu dikatakan tidak lengkap kerana tidak memberi maklumat yang lebih holistik berkaitan dengan perkembangan dan peningkatan potensi individu seorang insan.

Hal-hal seperti sahsiah, akhlak, nilai murni, budi pekerti, penampilan diri, kekuatan jasmani, rohani, emosi dan sosial sukar atau tidak mungkin dapat ditaksir sepenuhnya menggunakan peperiksaan.

Peperiksaan juga seringkali dikaitkan dengan pentaksiran standard, berpusat, luaran, sumatif dan dikendalikan oleh badan peperiksaan. Kekangan ini  menyebabkan hal-hal yang berkaitan sahsiah, akhlak, nilai, rohani jasmani dan social  sukar atau tidak dapat dilakukan dengan kaedah peperiksaan.

Hal-hal tersebut lebih sesuai dilakukan melalui pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran dalaman, pentaksiran formatif, pentaksiran alternatif, pentaksiran prestasi dan pentaksiran autentik.

Peperiksaan dikatakan menyebabkan anak-anak belajar dan guru-guru mengajar tidak seperti sepatutnya iaitu berdasarkan kurikulum dan sukatan pelajaran yang dibekalkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum tetapi mengikut peperiksaan.  

26.6.10

Terlanjur Silap, Diperbaiki.
Tulisan ini bukan bertujuan untuk melihat UPSR dengan perspektif yang negatif.
Jika  ditanya kepada ibu-bapa apakah tujuan UPSR kepada anak-anak mereka, saya percaya majoriti mereka  mahu melihat berapa A yang akan diperolehi oleh anak mereka dalam peperiksaan tersebut.
Jika ditanya apakah harapan jika anak-anak mereka memperolehi banyak A dalam peperiksaan tersebut, sudah tentulah mereka mahu anak mereka diterima masuk ke sekolah berasrama penuh.
Di sekolah, tujuan dan harapan ibu-bapa ini diterjemahkan oleh gurubesar dan  guru-guru dalam bentuk perancangan dan strategi bagaimana membolehkan seberapa ramai murid mendapat seberapa banyak A. Di samping itu, harapan PPD, JPN dan KPM juga perlu diterjemahkan dengan pelbagai ragam.
Di peringkat PPD  harapan ini diterjemah dalam bentuk arahan dan pemantauan. Terkumpullah maklumat dan data. Seleps peperiksaan, maka  tersenarailah keputusan peperiksaan mengikut “ranking”, sekolah mana yang mendapat paling banyak A dan sekolah mana yang duduk di ranking paling bawah.  In nanti akan diikuti dengan tindakan-tindakan susulan.
Demikianlah juga di peringkat JPN dan KPM, di dada akhbar arus perdana akan tersenarailah ranking daerah dan negeri mengikut peratus pencapaian masing-masing. Tampaklah  seolah-olah “angka-angka” yang diperolehi Ini sahajalah yang menjadi matalamat murni peperiksaan. Tujuan-tujuan peperiksaan  yang lain menjadi kabur dan tersembunyi.
Demikianlah kuatnya pengaruh peperiksaan dalam sistem pendidikan. Tujuan-tujuan murni peperiksaan tampaknya dikaburi oleh harapan untuk mendapat seberapa banyak A.
Jika tujuannya betul, peperiksaan di sekolah akan menjaadi suatu mekanisma yang amat berkesan bagi mendidik  diri insan.
Peperiksaan,  jika sudah terlanjur berlaku kesilapan, ia perlu diperbaiki bukan dihapuskan.

24.6.10

KENANGAN MANIS


HOLISTIC

Isu pemansuhan UPSR dan PMR kian hebat diperkatakan oleh orang ramai.
Ada pihak yang berpendapat, pemansuhan peperiksaan itu akan menjadikan sistem pendidikan di Negara ini lebih bersifat holistic, tidak terlalU exam-oriented.
Kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan holistik. Maksud yang paling mudah, holistic bermaksud menyeluruh. Tetapi menafsikan  maksud ‘menyeluruh’ juga satu masalah.
BACAAN TAMBAHAAN:
Holistic education
From Wikipedia, the free encyclopedia
Holistic education is a philosophy of education based on the premise that each person finds identity, meaning, and purpose in life through connections to the community, to the natural world, and to humanitarian values such as compassion and peace. Holistic education aims to call forth from people an intrinsic reverence for life and a passionate love of learning. This is the definition given by Ron Miller, founder of the journal Holistic Education Review (now entitled Encounter: Education for Meaning and Social Justice). The term holistic education is often used to refer to the more democratic and humanistic types of alternative education. Robin Ann Martin (2003) describes this further by stating, “At its most general level, what distinguishes holistic education from other forms of education are its goals, its attention to experiential learning, and the significance that it places on relationships and primary human values within the learning environment.”
The concept of holism refers to the idea that all the properties of a given system in any field of study cannot be determined or explained by the sum of its component parts. Instead, the system as a whole determines how its parts behave. A holistic way of thinking tries to encompass and integrate multiple layers of meaning and experience rather than defining human possibilities narrowly.

Curriculum

In considering curriculum using a holistic approach, one must address the question of what children need to learn. Since holistic education seeks to educate the whole person, there are some key factors that are essential to this type of education. First, children need to learn about themselves. This involves learning self respect and self esteem. Second, children need to learn about relationships. In learning about their relationships with others, there is a focus on social “literacy” (learning to see social influence) and emotional “literacy” (one’s own self in relation to others). Third, children need to learn about resilience. This entails overcoming difficulties, facing challenges and learning how to ensure long-term success. Fourth, children need to learn about aesthetics – This encourages the student to see the beauty of what is around them and learn to have awe in life.

Tools/Teaching Strategies of Holistic Education


With the goal of educating the whole child, holistic education promotes several strategies to address the question of how to teach and how people learn. First, the idea of holism advocates a transformative approach to learning. Rather than seeing education as a process of transmission and transaction, transformative learning involves a change in the frames of reference that a person may have. This change may include points of view, habits of mind, and worldviews. Holism understands knowledge as something that is constructed by the context in which a person lives. Therefore, teaching students to reflect critically on how we come to know or understand information is essential. As a result, if “we ask students to develop critical and reflective thinking skills and encourage them to care about the world around them they may decide that some degree of personal or social transformation is required.”

Second, the idea of connections is emphasized as opposed to the fragmentation that is often seen in mainstream education. This fragmentation may include the dividing of individual subjects, dividing students into grades, etc. Holism sees the various aspects of life and living as integrated and connected, therefore, education should not isolate learning into several different components. Martin (2002) illustrates this point further by stating that, “Many alternative educators argue instead that who the learners are, what they know, how they know it, and how they act in the world are not separate elements, but reflect the interdependencies between our world and ourselves”. Included in this idea of connections is the way that the classroom is structured. Holistic school classrooms are often small and consist of mixed-ability and mixed-age students. They are flexible in terms of how they are structured so that if it becomes appropriate for a student to change classes, (s)he is moved regardless of what time of year it is on the school calendar. Flexible pacing is key in allowing students to feel that they are not rushed in learning concepts studied, nor are they held back if they learn concepts quickly.

Third, along the same thread as the idea of connections in holistic education, is the concept of transdisciplinary inquiry. Transdisciplinary inquiry is based on the premise that division between disciplines is eliminated. One must understand the world in wholes as much as possible and not in fragmented parts. “Transdisciplinary approaches involve multiple disciplines and the space between the disciplines with the possibility of new perspectives ‘beyond’ those disciplines. Where multidisciplinary and interdisciplinary inquiry may focus on the contribution of disciplines to an inquiry transdisciplinary inquiry tends to focus on the inquiry issue itself.”

Fourth, holistic education feels that meaningfulness is also an important factor in the learning process. People learn better when what is being learned is important to them. Holistic schools seek to respect and work with the meaning structures of each person. Therefore, the start of a topic would begin with what a student may know or understand from their worldview, what has meaning to them rather than what others feel should be meaningful to them. Meta-learning is another concept that connects to meaningfulness. In finding inherent meaning in the process of learning and coming to understand how they learn, students are expected to self-regulate their own learning. However, they are not completely expected to do this on their own. Because of the nature of community in holistic education, students learn to monitor their own learning through interdependence on others inside and outside of the classroom.

Finally, as mentioned above, community is an integral aspect in holistic education. As relationships and learning about relationships are keys to understanding ourselves, so the aspect of community is vital in this learning process. Forbes (1996) states, “In holistic education the classroom is often seen as a community, which is within the larger community of the school, which is within the larger community of the village, town, or city, and which is, by extension, within the larger community of humanity.”

Teacher’s Role

In holistic education, the teacher is seen less as person of authority who leads and controls but rather is seen as “a friend, a mentor, a facilitator, or an experienced traveling companion” (Forbes, 1996). Schools should be seen as places where students and adults work toward a mutual goal. Open and honest communication is expected and differences between people are respected and appreciated. Cooperation is the norm, rather than competition. Thus, many schools incorporating holistic beliefs do not give grades or rewards. The reward of helping one another and growing together is emphasized rather than being placed above one another.

22.6.10

MANIPULASI UPSR DAN PMR


Mungkin ramai yang menafikan jika dikatakan bahawa peperiksaan UPSR dan PMR telah jauh menyimpang daripada tujuan asal peperiksaan itu diwujudkan. Tujun murni peperiksaan itu diwujudkan telah tersasar jauh dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ramai yang tidak akan bersetuju jika dikatakan bahawa UPSR dan PMR telah (sama ada disedari maupun tidak) membina satu bentuk diskriminasi pendidikan dalam kalangan masyarakat.

Dan ramai juga yang tidak akan menerima jika  dikatakan bahawa sistem pemilihan ke asrama penuh yang semata-mata bergantung kepada UPSR,  PMR dan kegiatan kokurikulum telah banyak menimbulkan kesan psikologi yang negatif kepada banyak pihak.

BACAAN TAMBAHAN:
The Primary School Leaving Examination (PSLE) is a national examination taken by all students in Singapore near the end of their sixth year in primary school, which is also their last year in primary school before they leave for secondary school. It is administered by the Ministry of Education. This nationwide examination tests the English language, the Mother Tongue languages (typically Chinese, Malay, or Tamil, and also some other South Asian languages, such as Bengali, Gujarati, Hindi, Punjabi and Urdu), Mathematics and Science. Each subject paper is around 2 hours long, with this time varying by fifteen minutes, except for certain components of language subjects. Multiple choice questions are tested using a standardised optical answer sheet (OAS) that uses optical mark recognition to detect answers.
The format of the PSLE and the presence of it in the Singapore education system gives the PSLE a part in national culture. PSLE material has also been exported to other countries.
SUMBER:
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_School_Leaving_Examination.

20.6.10

Hapuskan UPSR dan PMR?

Ramai Setuju Peperiksaan UPSR Dan PMR Dihapuskan

KUALA LUMPUR, 20 Jun (Bernama) -- Beberapa pihak berkaitan bersetuju dengan cadangan Kementerian Pelajaran untuk memansuhkan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi mengelakkan sistem pendidikan negara daripada terus berorientasikan peperiksaan.

Masing-masing juga berpendapat pemansuhan kedua-dua peperiksaan itu akan membolehkan pelajar menumpukan kepada peperiksaan yang lebih penting dalam menentukan hala tuju mereka.

Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Jais Abdul Karim berkata langkah itu akan dapat memantapkan sistem pendidikan dan seterusnya melahirkan pelajar yang lebih fokus dan tenang.

"Sistem kita hari ini terlalu berorientasikan peperiksaan dan ini memberi tekanan kepada pelajar dan mereka belajar secara membuta tuli semata-mata untuk lulus peperiksaan tanpa memikirkan sama ada ilmu yang diperolehi boleh digunakan pada masa-masa akan datang," katanya kepada Bernama, di sini pada Ahad.

Pemansuhan itu juga katanya akan memberi lebih banyak masa kepada guru untuk mengajar secara lebih berkesan dan tidak terikat dengan jadual peperiksaan.

Bagaimanapun katanya, pada masa yang sama kementerian wajar mencari kaedah lain yang lebih sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar.

Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini dipetik berkata kementerian itu mungkin memansuhkan dua peperiksaan tersebut.

Ini berikutan aspek pembelajaran ketika ini dilihat lebih berorientasikan kepada peperiksaan sehingga tujuan utama untuk memberikan pendidikan holistik tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

Sementara itu, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), Hashim Adnan berkata pemansuhan PMR wajar dilaksana memandangkan peranan peperiksaan tingkatan tiga itu hanya untuk menentukan aliran yang akan diikuti mereka ketika tingkatan empat.

"Akan tetapi UPSR wajar dikekalkan kerana masih relevan sebagai penarafan pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh dan lebih besredia sebelum memasuki sekolah menengah," katanya.

Pegawai Perhubungan Pesatuan Bekas Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Abdul Karim Abdullah pula berkata pemansuhan kedua-dua peperiksaan itu akan membolehkan pelajar dan guru menumpukan perhatian kepada kegiatan kokurikulum dan sukan.

Sebelum ini mereka anggap kegiatan sukan dan kokurikulum mengganggu masa pembelajaran kerana pelajar harus bersedia hadapi peperiksaan, tetapi apabila peperiksaan dimansuhkan kelak pelajar akan ada lebih masa untuk fokus kepada kegiatan kokurikulum dan sukan, katanya.

-- BERNAMA

Ketika saya bersekolah rendah (dinamakan Sekolah Umum),  (1958), diadakan sistem "tahan kelas" dan "lompat kelas". Yang gagal peperiksaan akhir tahun akan di"tahan kelas" dalam darjah yang sama sehinggalah lulus peperiksaan akhir tahun. Yang cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun akan "lompat kelas", misalnya darjah dua melompat terus ke darjah empat. Pada akhir tahun dalam darjah enam, diadakan peperiksaan kelayakan ke Sekolah Menengah. Bagi yang gagal, maka tamatlah persekolahan mereka. 

Episod sistem pendidikan seperti itu banyak meninggalkan kesan kepada murid-murid ketika itu....

Setiap dasar pendidikan perlu dirancang dengan teliti...14.6.10

泰米尔人 Tamil & Mandarin vs BM

                                 泰米尔人
Bahasa Tamil dan Mandarin akan diajar di sekolah kebangsaan sudah diuar-uarkan cadangannya. 

Barangkali baru sampai peringkat untuk mendapatkan 'public opinion".

Jangan nanti jadi senasib PPSMI.

Mungkin juga untuk melaksanakan penerapan konsep 1 Malaysia di sekolah.

Harap tak terburu-buru.

12.6.10

Final URUGUAY vs ARGENTINA

WORLD CUP FINAL 1930: URUGUAY vs ARGENTINA 4 - 2

6.6.10

TEMPAT JATUH LAGI DIKENANG...Lokasi gambar-gambar ini: berhampiran tempat saya pernah tinggal. 

Saya pernah tinggal di kawasan ini sekitar tahun 1952 - 1960. Tempatnya dinamakan Kampung Tanjung Seratus berhampiran Bandar Lama Kuala Rompin.

Tapak rumah tempat saya tinggal sudah tidak wujud . Terhakis kerana sungai semakin melebar.

Datuk saya  membuka sebuah kedai membuat songkok di Bandar Lama Kuala Rompin. Kedai tersebut bersama-sama dengan kedai-kedai yang lain lenyap dalam satu kejadian kebakaran.
Hanya tinggal sejarah. 

Tempat jatuh lagi dikenang.....Inikan pula tempat bermain.....

1.6.10

SUDAH BANYAK KALI

Sudah banyak kali terjadi. Pagi tadi pun, berlaku lagi.

"Assalamualaikum Cikgu Wahab!. Apa khabar?"

Selepas menjawab salam dan soalan, saya pun berkata:
"Ini mesti bekas murid saya. Minta maaf, saya lupa nama".

Kemudian barulah disambung dengan cerita dulu-dulu...